Bijzonderheden

1 Wat kan een geheim zijn?
2 Schending van een beroepsgeheim
3 Niet schending van een beroepsgeheim
4 Strafbare handelingen
5 Ambtsgeheim versus beroepsgeheim

1 Wat kan een geheim zijn?

Niet alle toevertrouwde zaken zijn geheimen. Vb. wanneer alle concrete namen en details weggelaten zijn zodat we een algemene situatiebeschrijving krijgen.
Volgende informatie is wel geheim:

2 Schending van het beroepsgeheim

Het beroepsgeheim kan geschonden worden door opzettelijke bekendmaking, ook al heeft men niet de bedoeling gehad om iemand schade of nadeel te berokken. Om iemand strafrechterlijk aansprakelijk te stellen, moet hij gehandeld hebben in strijd met een strafrechterlijke bepaling. Iemand die het beroepsgeheim schendt is strafbaar voor overtreding van art 458Sw en kan gestraft worden met een correctionele straf van acht dagen tot zes maand en/of een geldboete van 
€ 100 tot € 500. De strafvordering gaat uit van het Openbaar Ministerie. De zaak kan dan: aangebracht worden bij de rechter, geseponeerd worden of er wordt een minnelijke schikking voorgesteld. De keuze van de beslissing moet dan door de rechter gemotiveerd worden.

 

3 Niet schending van het beroepsgeheim
4 Strafbare handelingen

Leraars en hulpverleners kunnen geconfronteerd worden met bepaalde strafbare handelingen.
Deze kunnen op twee manieren geïnterpreteerd worden:

Van belang zijn volgende begrippen

5 Ambtsgeheim versus beroepsgeheim

Dragers van een ambtsgeheim hebben geheimhoudingsplicht. Ze moeten discreet omgaan met vertrouwelijke informatie. Men kan zich niet beroepen op een zwijgrecht ten aanzien van zijn hiërarchische meerdere of zijn ambtsgenoten. Er is wel geheimhoudingsplicht ten aanzien van de mensen buiten de schoolgemeenschap.
Vb.: Schoolarts, psychologen, maatschappelijk en paramedisch werkers in CLB verband

Als dragers van een beroepsgeheim informatie krijgen van een leerling wordt er verondersteld dat deze informatie geheim blijft. Vb.: Leerkrachten en begeleiders

Opdat de informatie onder de regelgeving van het ambts-of beroepsgeheim zou vallen, moeten ze voldoen aan 3 voorwaarden: